انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما را صمیمانه ارج نهاده و به آن به عنوان مرجعی مهم و قابل اعتماد می نگریم.

بدیهی است تمام نقطه نظرات، پيشنهادات و انتقادات پس از مطالعه، بررسی و درصورت نتیجه حتما به شما اطلاع رسانی می گردد

در صورتي كه از خدمات مرکز تخصصی ترجمه پلاس استفاده نموده اید شماره قرارداد يا شماره پيگيري خودتان را در کادر پیام وارد كنيد.