شماره حساب ها

بانک پارسیان
نام صاحب حسابشماره حسابشماره کارت
فرزانه آرنک470000107046096221-0612-0029-0775

 

بانک ملت
نام صاحب حسابشماره حسابشماره کارت
مصطفي عبدي خجسته45798467606104-3372-2288-6242

 

بانک سامان
نام صاحب حسابشماره حسابشماره کارت
مصطفي عبدي خجسته882-800-1822215-16219-8610-2304-7151